Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực :

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6306-1:2015

IEC 60076-1:2011

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Power transformers – Part 1: General

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn máy biến áp gồm

TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000);

TCVN 6306-1:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60076-1:2011;

TCVN 6306-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí c điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6306 (IEC 60076), Máy biến áp điện lực có các phần sau

– TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011), Máy biến áp điện lực – Phần 1: Quy định chung;

– TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993), Máy biến áp điện lực – Phn 2: Độ tăng nhiệt;

– TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), Máy biến áp điện lực – Phn 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí;

– TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006), Máy biến áp điện lực – Phần 5: Kh năng chịu ngắn mạch;

– TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004), Máy biến áp điện lực – Phần 11: Máy biến áp kiểu khô.

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn máy biến áp này áp dụng cho máy biến áp điện lực ba pha và một pha (kể cả máy biến áp tự ngẫu) trừ một số chủng loại máy biến áp nhỏ và máy biến áp đặc biệt như:

– máy biến áp một pha có công suất danh định nhỏ hơn 1 kVA và máy biến áp ba pha có công suất danh định nhỏ hơn 5 kVA;

– máy biến áp, không có cuộn dây nào có điện áp danh định lớn hơn 1 000 V;

– máy biến áp đo lường;

– máy biến áp của các phương tiện kéo được lắp trên đầu kéo;

– máy biến áp khởi động;

– máy biến áp thử nghiệm;

– máy biến áp hàn;

– máy biến áp phòng nổ và máy biến áp dùng cho mỏ hầm lò;

– máy biến áp dùng cho ứng dụng (ngập) nước sâu.

Tags: , , , , , , , , , ,