Dự án điện lực quốc oai hà nội

Dự án điện lực quốc oai: Lắp mới 3 máy biến áp 1500kva cho Điện Lực Quốc Oai:

Quốc Oai là địa phương tập trung nhiều công trình lưới điện cung cấp điện cho khu vực phía Tây H

à Nội. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để EVN hoàn thành các dự án, đảm bảo yêu cầu đề ra.Quốc Oai là địa phương tập trung nhiều công trình lưới điện cung cấp điện cho khu vực phía Tây Hà Nội. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để EVN hoàn thành các dự án, đảm bảo yêu cầu đề ra.

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,