Hội thao Tổng công ty điện lực miền bắc

Tổng công ty điện lực miền bắc hội nghị

Tổng công ty điện lực miền bắc hội nghị

Tổng công ty điện lực miền bắc hội nghị giai đoạn 2020-2021 Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018  của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Căn cứ công văn số 519/EVN-HĐTV ngày 09/12/2019 của Hội …