Chúng Tôi Với Cộng Đồng

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất máy biến áp và thiết bị điện hàng đầu Việt Nam, chúng tôi nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những giá trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho xã hội. Trong quá trình hoạt động của mình với phương châm phát triển bền vững, chúng tôi luôn giữ vững niềm tin rằng một tập thể lớn mạnh luôn có sự gắn kết chặt chẽ với nhân viên và cộng đồng. Niềm tin này cũng chính là động lực thúc đẩy những sáng kiến phát triển bền vững và các hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội ý nghĩa và thiết thực nhất để đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển,Văn Minh và Hiện Đại.

NHỮNG HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CHÚNG TÔI THAM GIA CÙNG CỘNG ĐỒNG

tập thể cty
trạm biến áp
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
tập thể cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
trạm biến áp 110kv
đoàn tn cty
tập thể cty
tập thể cty
tập thể cty
đoàn tn cty
tập thể cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty cùng đoàn evn
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
tập thể cty
tập thể cty
đoàn tn cty
tập thể cty
đoàn tn cty tiếp kiến chủ tịch
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
tập thể cty
trạm biến áp 110kv
đoàn tn cty
tập thể cty
tập thể cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty tiếp kiến chủ tịch
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty
đoàn tn cty

Video